DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2014.16.4.100291

Експериментальне дослідження методу визначення змістової подібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень

V. V. Tsyganok, O. V. Andriichuk

Анотація


Наведено опис і результати експериментального дослідження методу визначення змістовоїподібності об’єктів баз знань систем підтримки прийняття рішень. Коротко викладено сутність методу визначення змістової подібності та варіанти його можливого застосування в експертних системах підтримки прийняття рішень. У ході експериментального дослідження еталонні значення змістової подібності об’єктів було визначено експертним шляхом, застосовано імітаційне моделювання ваг ключових слів, що представляють об’єкти, та забезпечено статистичну достовірність експерименту. У результаті проведеного дослідження показано, що значення, обчислені за допомогою досліджуваного методу, близькі до еталонних. Тим самим, підтверджено адекватність даного методу і, як наслідок, його практичну цінність

Ключові слова


система підтримки прийняття рішень; слабко структурована предметна область; база знань; змістова подібність; експертні оцінки; імітаційне моделювання; експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Tuzovskij A.F. Sistemy upravlenija znanijami (metody i tehnologii) / A.F. Tuzovskij, S.V. Chirikov, V.Z. Jampolskij. — Tomsk: Izd-vo NTL, 2005. — 260 p.

Andriychuk O.V. Metod zmistovoyi identyfikatsiyi obyektiv baz znan system pidtrymky pryynyattya rishen / O.V.Andriychuk // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2014. — Vol. 16, No. 1. — P. 65–78.

Saati T. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij / T. Saati. — M.: Radio i svjaz, 1993. — 278 p.

Tocenko V.G. Metody i sistemy podderzhki prinjatija reshenij. Algoritmicheskij aspekt / V.G. Tocenko. — K.: Nauk. dumka, 2002. — 382 p.

Tsyganok V.V. Kombinatornyy alhorytm parnykh porivnyan zi zvorotnym zvyazkom z ekspertom / V.V. Tsyganok // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2000. — Vol. 2, No. 2. — P. 92–102.

Tsyganok V.V. Investigation of the aggregation effectiveness of expert estimates obtained by the pairwise comparison method / V.V. Tsyganok // Mathematical and Computer Modelling, — August 2010, Vol. 52, N 3–4. — P. 538–544.

Tsyganok V.V. Metod obchyslennya vah al'ternatyv na osnovi rezul'tativ parnykh porivnyan', provedenykh hrupoyu ekspertiv / V.V. Tsyhanok // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2008. — Vol. 10, No. 2. — P. 121–127.

Zhambju M. Ierarhicheskij klaster-analiz i sootvetstvija / M. Zhambju. — M.: Finansy i statistika, 1988. — 342 p.

Tsyganok V.V. Vrakhuvannya kompetentnosti ekspertiv pry vyznachenni hrupovoho ranzhyruvannya / V.V. Tsyhanok, O.V. Andriychuk // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2011. — Vol. 13, No. 1. — P. 94–105.

Tsyganok V.V. Imitacionnoe modelirovanie jekspertnyh ocenok dlja testirovanija metodov obrabotki informacii v sistemah podderzhki prinjatija reshenij / V.V. Tsyganok, S.V. Kadenko, O.V. Andrejchuk // Problemy upravlenija i informatiki. — 2011. — No. 6. — P. 84–94.

Newcomb S. Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers / S. Newcomb // Amer. J. Math. — 1881. — 4. — P. 39–40.

Benford F. The law of anomalous numbers / F. Benford // Proc. Amer. Philos. Soc. — 1938. — 78. — P. 551–572.

Tsyganok V.V. Ahrehatsiya hrupovykh ekspertnykh otsinok, shcho otrymani u riznykh shkalakh / V.V. Tsyganok // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2011. — Vol. 13, No. 4. — P. 74–83.

Svidotstvo pro reyestratsiyu avtorskoho prava na tvir #44521 Derzhavnoyi sluzhby intelektualnoyi vlasnosti Ukrayiny. Kompyuterna prohrama "Kompleks prohramnykh zasobiv dlya ekspertnoho otsinyuvannya shlyakhom parnykh porivnyan "Riven" / V.V. Tsyganok, O.V. Andriychuk, P.T. Kachanov, S.V. Kadenko. — vid 03/07/2012.

Tsyganok V.V. Vybir shkaly otsinyuvannya ekspertom u protsesi vykonannya nym parnykh porivnyan v systemakh pidtrymky pryynyattya rishen' / V.V. Tsyganok // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2011. — Vol. 13, No. 3. — P. 92–105.