Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Керівництво для авторів

У науково-технічному журналі «Реєстрація, зберігання і обробка даних» друкуються статті, які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. Редколегія просить не надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до друку в інших виданнях. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами.

Надсилати статті до редакції слід через імейл супроводу журналу: marina@ipri.kiev.ua

Просимо дотримуватись наступних правил:

1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали шрифтом Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word та в електронному вигляді.

2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 10–12 сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Реферат і розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного. Обсяг реферату — не більше 1000 знаків. На першій сторінці статті зазначають індекс УДК.

3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де працюють автори, а також текст реферату та ключові слова друкують мовою статті. Окремим файлом подають ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома мовами (англ., укр./рос.)

4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих сторінках на білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на зворотній стороні листа. Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана ширина рисунків — 75 мм або 150 мм. Надписи на рисунках слід, по можливості, замінити літерними позначками, а криві позначити цифрами, які роз’яснюються в підписах до рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на рисунках — 10 пунктів. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи в таблиці. Місце рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано давати окремим файлом.

5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні посилання в тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях та на рисунках не дозволяються.

6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів (Italic). Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем великі та малі літери, які мають однакове написання (C , c , K , k тощо). Літери й знаки, які важко відрізнити, слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 (нуль), О (літера) тощо.

7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання Посилання на літературні джерела в тексті статті слід давати в квадратних дужках у вигляді порядкової цифри, надрукованої у рядок. Також окремим файлом слід подати посилань статті, повністю транслітерований латинецею відповідно до стандарту Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Якщо джерело зі списку літератури має DOI, то він обов’язково має бути вказаний. Всі наведені DOI мають бути обов’язково перевірені на відповідність посиланню.

8. На окремому аркуші подаються обов’язкові відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю українською та англійською), e-mail кожного автора, повна назва установи (українською та англійською), адреса установи.

Рукописи, що не відповідають описаним вище вимогам, розглядатися не будуть.

Положення про конфіденційність

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.