Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Реєстрація, зберігання і обробка даних?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

У науково-технічному журналі «Реєстрація, зберігання і обробка даних» друкуються статті, які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. Редколегія просить не надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до друку в інших виданнях. Тексти статей та всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами.


Надсилаючи статтю до редакції, просимо дотримуватись наступних правил


1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали шрифтом Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word та в електронному вигляді.


2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 10–12 сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Реферат і
розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного. Обсяг реферату — не більше 1000 знаків. На першій сторінці статті зазначають індекс УДК.


3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де працюють автори, а також текст реферату та ключові слова друкують мовою статті. Окремим файлом подають ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома мовами (англ., укр./рос.)


4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих сторінках на білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на зворотній стороні листа.
Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана ширина рисунків — 75 мм або 150 мм. Надписи на рисунках слід, по можливості, замінити літерними позначками, а криві позначити цифрами, які роз’яснюються в підписах до рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на рисунках — 10 пунктів. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи в таблиці. Місце рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано давати окремим файлом.


5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні посилання в тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях та на рисунках не дозволяються.


6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів (Italic). Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем великі та малі літери, які мають однакове написання (C , c , K , k тощо). Літери й знаки, які важко відрізнити,
слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 (нуль), О (літера) тощо.


7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. З прикладами складання бібліографічного опису можна ознайомитися в Бюлетені ВАК України № 5 за 2009 рік. Посилання на літературні джерела в тексті статті слід давати в квадратних дужках у вигляді порядкової цифри, надрукованої у рядок.


8. На окремому аркуші подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вказується вчена ступінь та звання, посада, повна назва установи, а також домашня та службова адреси із зазначенням індексу, номер телефону кожного автора та e-mail (за бажанням
авторів). Рукописи, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.