DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.4.179073

До питання щодо реєстрації і відтворення інформації про об’єкти матеріальної і духовної культури за технологіями державної системи страхового фонду документації України

V. V. Babenko, I. I. Nadtochiy, A. V. Savich, O. O. Timrov

Анотація


Представлено методологію створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення та використання страхового фонду документації України на основі створення та реєстрації їхніх інформаційних змістів (комплекс-них цифрових образів).


Ключові слова


культурна цінність; наукова атрибуція; оцифрування; страховий фонд документації

Повний текст:

PDF

Посилання


Fundamental principles of digitization of documentary heritage / UNESCO. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/digitization_guidelines_for_

web.pdf

Rozroblennya metodu ta tekhnolohiyi stvorennya zobrazhen' u tsyfrovomu vyhlyadi, shcho mistyat' informatsiyu pro kul'turni tsinnosti, dlya formuvannya, vedennya i vykorystannya strakhovoho fondu dokumentatsiyi Ukrayiny: zvit pro NDR (ostatochnyy) / N.-d., proekt.-konstrukt. ta tekhnoloh. in-t mik-rohrafiyi; ker. Kozyrev V.M.; vykon.: Babenko V.V. ta in. Kharkiv, 2018. 118 s. # DR 0117U000708.

ISO/IEC 2382-1:2015. Information technology. Vocabulary. Part 1: Fundamental terms. URL: https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en

Zakon Ukrayiny. Pro kul'turu. Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 14.12.2010 # 2778-VI [iz zmin.]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17

Zakon Ukrayiny. Pro vyvezennya, vvezennya ta povernennya kul'turnykh tsinnostey. Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 21.09.1999 # 1068-XIV [iz zmin.]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/ru/1068-14

Koval' D.O. Definitsiya ponyattya «kul'turni tsinnosti» v mizhnarodnomu. Mizhnarodni chytannya, prysvyacheni pam"yati profesora Imperators'koho Novorosiys'koho universytetu P.Ye. Kazans'koho: materialy Mizhnar. konf. (22–23 zhovt. 2010, m. Odesa). Odesa, 2010. S. 225–226. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/3426

Koval' D.O. Mizhnarodno-pravovyy analiz definitsiyi ponyattya «kul'turni tsinnosti». Yury-dychnyy zhurnal «Pravo Ukrayiny». 2013. # 1–2. S. 435-441. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/ pravoukr/pravukr_2013_1-2/Koval11-2/

Zverkhovs'ka V. Rozmezhuvannya ponyat' «kul'turna spadshchyna», «kul'turni tsinnosti», «kul'turne nadbannya» ta «ob"yekt kul'turnoyi spadshchyny». Yurydychnyy visnyk. NU «Odes'ka yury-dychna akademiya». Odesa: Yurydychna literatura, 2013. # 4. S. 137–142. URL: http://yurvisnyk.in.ua/ index.php/yuridichnij-visnik-4-2013.html

Katkova T.H. Ponyattya kul'turnoyi spadshchyny za mizhnarodnym ta ukrayins'kym zakonodavst-vom. «Pravo i bezpeka»: zb. nauk. prats' «Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav». Kharkiv, 2005. # 5. S. 148–152. URL: http://pb.univd.edu.ua/?action=publications &pub_namepravo_i_bezpeka&pub_id=176201&mid=8&year=2005&pub_article=179343

Pyvovar I.V. Okremi aspekty doslidzhennya ponyattya «kul'turni tsinnosti». URL: http://radnuk.info/statti/546-bezpeka/14577-2011-01-18-06-00-48.html

Stozhok E.V. Termin, ponjatie i znachenie. Omskij nauchnyj vestnik. 2011. # 1(95).

S. 79–81. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/termin-ponyatie-i-znachenie

Zakon Ukrayiny. Pro okhoronu kul'turnoyi spadshchyny. Verkhovna Rada Ukrayiny; Zakon vid 08.06.2000 # 1805-III [iz zmin.]. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001805.html

Rozroblennya metodu kontrolyu yakosti binarnykh zobrazhen' dokumentiv, shcho nadayut' pos-tachal'nyky dlya formuvannya strakhovoho fondu dokumentatsiyi: zvit pro NDR (zaklyuchnyy) / NDI mik-rohrafiyi; ker. Prykhod'ko V.M.; vykon.: Yehorov P.M. ta in. Kharkiv, 2012. 112 s. # DR 0112U004137.

Rozroblennya metodu vyznachennya yakosti rastrovykh napivtonovykh zobrazhen' elektronnykh kopiy dokumentiv: zvit pro NDR (zaklyuchnyy) / NDI mikrohrafiyi; ker. Kryvul'kin I.M.; vykon.: Kozyrev V.M., Yehorov P.M. ta in. Kharkiv, 2014. 142 s. # DR 0113U003274.

Rozroblennya metodu vyznachennya yakosti rastrovykh kol'orovykh zobrazhen' elektronnykh kopiy dokumentiv, nadanykh na mikrofil'muvannya: zvit pro NDR (zaklyuchnyy) / N.-d., proekt.-konstrukt. ta tekhnoloh. in-t mikrohrafiyi; ker. Kozyrev V.M.; vykon.: Yehorov P.M. ta in. Kharkiv, 2015. 111 s. # DR 0115U002631.

Rozroblennya metodu stvorennya kompleksnoho elektronnoho obrazu dokumentatsiyi, nada-noyi na mikrofil'muvannya, z vykorystannyam spetsial'nykh skhem osvitlennya: zvit pro NDR (zaklyuchnyy) / N.-d., proekt.-konstrukt. ta tekhnoloh. in-t mikrohrafiyi; ker. Kozyrev V.M.; vykon.: Babenko V.V. ta in. Kharkiv, 2015. 69 s. # DR 0114U004668.

Rozroblennya metodiv koduvannya ta dekoduvannya tsyfrovoyi informatsiyi u vyhlyadi bitovykh potokiv dlya vyhotovlennya mikrofil'miv ta vidtvorennya z nykh kopiy: zvit pro NDR (zaklyuchnyy) / N.-d., proekt.-konstrukt. ta tekhnoloh. in-t mikrohrafiyi; ker. Kozyrev V.M.; vykon.: Podorozhnyy V.I. ta in. Kharkiv, 2014. 54 s. # DR 0114U003275.

Sposib koduvannya i dekoduvannya danykh z vykorystannyam struktury symvolu alfavitu op-tychno zchytuvanoho tsyfrovoho kodu: pat. na korysnu model' 96381 UA: MPK13 G06K 19/06, G06K 7/14 / Stepanenko V.L., Babenko V.V., Yehorov P.M.; zayavnyk ta vlasnyk patentu — N.-d., proekt.-konstrukt. ta tekhnoloh. in-t mikrohrafiyi. Zayavl. 02.06.2014; opubl. 10.02.2015, Byul. # 3. 6 s.

Sposib koduvannya i dekoduvannya danykh z vykorystannyam struktury symvolu alfavitu op-tychno zchytuvanoho tsyfrovoho kodu: pat. na korysnu model' 108509 UA: MPK13 G06K 19/06, G06K 7/14 / Babenko V.V., Yehorov P.M.; zayavnyk ta vlasnyk patentu — N.-d., proekt.-konstrukt. ta tekhnoloh. in-t mikrohrafiyi. Zayavl. 09.12.2015; opubl. 25.07.2016, Byul. # 14. 7 s.

Sposib fotozyomky dokumentatsiyi dzerkal'noyu tsyfrovoyu fotokameroyu, shcho ne maye zayav-lenoho vyrobnykom rezhymu zyomky v infrachervonomu diapazoni, u vydymomu ta infrachervonomu diapazonakh vyprominyuvannya: pat. na korysnu model' 118774 UA: MPK13 G03 5/04, G03S 5/16 / Tim-rov O.O., Babenko V.V., Yehorov P.M.; zayavnyk ta vlasnyk patentu — N.-d., proekt.-konstrukt. ta tekhnoloh. in-t mikrohrafiyi. Zayavleno 09.03.2017; opubl. 28.08.2017, Byul. # 16. 6 s.