DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.4.103419

Архітектура системи моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформації

A. G. Dodonov, D. V. Lande, V. G. Putyatin, V. V. Zhygalo

Анотація


Представлено функціональну схему узагальненої системи моніторингу, адаптивної агрегації та узагальнення потоків інформації з глобальних комп’ютерних мереж для забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності. Надано опис основних етапів обробки інформації та інформаційних потоків, наведено стислий опис макету — експери менттальної системи. Практичне значення роботи полягає в обґрунтуванні підходів і засобів створення інформаційно-аналітичного середовища для проведення науково-аналітичних досліджень.

Ключові слова


функціональна схема; моніторинг інформації; мета- пошукова система; адаптивна агрегація інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Dodonov O.H. Informatsiyno-analitychna pidtrymka pryynyattya upravlins'kykh rishen' / O.H. Dodonov, V.H. Putyatin, V.O. Valetchyk // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2005. — T. 7, No. 2. — S. 77–93.

Dodonov A.G. Setevye informacionnye potoki kak soderzhatel'naja sostavljajushhaja informacionno-analiticheskih sistem / A.G. Dodonov, D.V. Landje, V.V. Zhigalo // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2010. — T. 12, No. 1. — S. 39–48.

Dodonov O.H. Informatsiyni potoky v hlobal'nykh komp"yuternykh merezhakh / Dodonov O.H., Lande D.V., Putyatin V.H. — K: Nauk. dumka, 2009. — 295 s.

Lande D. Informationsfluesse im Internet / D. Lande, S. Braichevski, D. Busch // IWP — Information Wissenschaft & Praxis. — 2007. — 5, N 59. — P. 277–284.

Dodonov A.G. Metody i sredstva monitoringa, adaptivnogo agregirovanija i obobshhenija informacionnnyh potokov / Dodonov A.G., Landje D.V. // Informacionnye tehnologii i bezopasnost'. Problemy nauchnogo i pravovogo obespechenija kiberbezopasnosti v sovremennom mire. Materialy Mezhdunar. nauchn. konf. «ITB-2011». — K.: IPRI NAN Ukrainy, 2011. — S. 6–9.

Bradford S.C. Sources of Information on Specific Subjects / S.C. Bradford // Journal of Information Science. — 1985 (October). — 10:4. — P. 173–180.

Bruton R. The Half-Life of Some Scientific and Technical Literature / Bruton R., Kebler R. // Am. Document. — 1960. — 11, N 1. — P. 18–22.

Meng W. Building Efficient and Effective Metasearch Engines / W. Meng, C. Yu, K.L. Liu // ACM Comput. Surv. — 2002, Mar. — 34, 1. — Р. 48–89.

Lande D.V. Metapoisk dostupnyh nauchno-tehnicheskih dokumentov v Internet / Lande D.V., Snarskij A.A., Zhigalo V.V. // Trudy 12j Vserossijskoj nauchn. konf. «Jelektronnye biblioteki:perspektivnye metody i tehnologii, jelektronnye kollekcii» — RCDL'2010, Kazan', Rossija. — 2010. — C. 321–325.

Lande D.V. Vozmozhnosti sistemy mul'tipoiska dostupnyh nauchno-tehnicheskih dokumen-tov v Internet na primere tematiki nerazrushajushhego kontrolja i tehnicheskoj diagnostiki / Lande D.V.,Snarskij A.A. // Materialy 15-yi Mizhnarod. nauk.-tekhn. konf. «Elektromahnitni ta akustychni metody neruynivnoho kontrolyu materialiv ta vyrobiv». — 15–20 lyutoho 2010 r., Slavs'ke L'vivs'koyi obl. — S. 105–107.