DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.3.101223

Використання засобів текстової аналітики як інструменту оптимізації підтримки прийняття рішень у задачах розробки планів соціально-економічного розвитку України

O. M. Terentiev, T. I. Prosyankina-Zharova, V. V. Savastiyanov

Анотація


Розглянуто питання застосування інструментів SAS Text Mining у за­дачах підтримки прийняття рішень. Інструменти текстової аналі­тики застосовують для автоматизації попереднього аналізу пробле­ми, визначення факторів впливу зовнішнього середовища у задачі до­слідження розвитку сільського господарства, виходячи із необхідності переорієнтації ринків збуту та забезпечення продовольчої безпеки країни. Проаналізовано основні проблеми аналізу великих обсягів неструктурованої текстової інформації у задачах багатокритеріального аналізу альтернатив у системах підтримки прийняття рішень. За допомогою контент-аналізу та аналізу емоційного забарвлення інтернет публікацій можна значно покращити якість прийнятих рішень завдяки опрацюванню більшої кількості експертних думок та уявлень про можливий перебіг подій і формалізувати задачу цільової установ­ки тощо. Розроблено загальні рекомендації щодо застосування інст­рументів SAS Text Mining у роботі інформаційно-аналітичних центрів органів державного управління розвитком агропромислового вироб­ництва.

Ключові слова


слабкоструктуровані задачі; текстова інформація; багатокритеріальний аналіз альтернатив; система підтримки прийняття рішень; інтернет-ресурси; сільське господарство; text mining

Повний текст:

PDF

Посилання


Ofitsiynyy sayt «Ukrayina-NATO». Prohrama NATO «Nauka zarady myru ta bezpeky» [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/about-nato/science-for-peace

Dyehtyar A.O. Derzhavno-upravlins'ki rishennya: informatsiyno-analitychne ta orhanizatsiyne zabezpechennya: monohrafiya. / A.O. Dyehtyar; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny, Khark. rehion. in-t. — Kharkiv: Vyd-vo KHARIDU NADU «Mahistr», 2004. — 224 c.

Dyachenko N. Informatsiyno-analitychne zabezpechennya diyal'nosti orhaniv derzhavnoyi vlady ta mistsevoho samovryaduvannya [Elektronnyy resurs] / N. Dyachenko // Publichne administruvannya: teoriya ta praktyka. — 2013. — Vyp. 2. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Patp_2013_2_14.pdf. — Nazva z ekranu.

Alyeksyeyev V.A. Arkhitektura intehrovanoyi mizhvidomchoyi informatsiynoyi systemy yak kompozytsiya vidomchykh informatsiynykh system / V.A. Aleksyeyev, V.S. Tereshchenko // Problemy prohramuvannya. — 2004. —No 2–3. — S. 397–408.

Shvydenko M.Z. Suchasni informatsiyni tekhnolohiyi monitorynhu i analizu stanu infrastruktury ahrarnoho rynku Ukrayiny / M.Z. Shvydenko // Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. — 2013. — Vyp. 181(4). — S. 350–359.

Stratehichni napryamy rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrayiny na period do 2020 roku; za red. Yu.O. Lupenka, V.Ya. Mesel'-Veselyaka. — K.: NNTs «IAE», 2012. — 182 s.

Kharchenko V.V. Do pytannya informatsiynoho zabezpechennya upravlinnya ahrarnoho pidpryyemnytstva / V.V. Kharchenko, V.R. Onyshchuk // Innovatsiyna ekonomika. — 2013. — No 5 (43). — S. 332–336.

Saati T. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij / T. Saati; per. s angl. R.G. Vachnadze. — M.: Radio i svjaz', 1993. — 278 s.

Zhurovs'kyy M.Z. Tekhnolohichne peredbachennya ekonomiky Ukrayiny na seredn'ostrokovomu (do 2020 r.) i dovhostrokovomu (do 2030 r.) chasovykh horyzontakh (za materialamy naukovoyi dopovidi na zasidanni Prezydiyi NAN Ukrayiny 4 lystopada 2015 roku) [Elektronnyy resurs] / M.Z. Z·hurovs'kyy // Visnyk Natsional'noyi akademiyi nauk Ukrayiny. — 2016. — No 1. — S. 57–68. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2016_1_10

Pankratova N.D. Gibridnyj metod mnogokriterial'nogo ocenivanija al'ternativ prinjatija reshenij / N.D. Pankratova, N.I. Nedashkovskaja // Kibernetika i sistemnyj analiz. — 2014. — T. 50, No 5. — S. 58–70.

Larichev O.I. Teorija i metody prinjatija reshenij / O.I. Larichev. – M.: Logos, Universitetskaja kniga, 2006. — 296 s.

Shakirov V.A. Mnogokriterial'nyj dvuhurovnevyj podhod k vyboru luchshej al'ternativy v ramkah slabostrukturirovannoj problemy / V.A. Shakirov, P.S. Pankrat'ev // Vestnik VGU. Serija: Sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii. — 2013. — No 2. — S. 118–127.

Avdeeva Z.K. Jevristicheskij metod konceptual'noj strukturizacii znanij pri formalizacii slabostrukturirovannyh situacij na osnove kognitivnyh kart / Z.K. Avdeeva, S.V. Kovriga // Upravlenie bol'shimi sistemami. — 2010. — No 31. — S. 6–34.

Analiz dannyh i processov: ucheb. posob. / [A.A. Barsegjan, M.S. Kuprijanov, I.I. Holod i dr.]. — [3-e izd., pererab. i dop.] — SPb.: BHV-Peterburg, 2009. — 512 s.: il. + CD-ROM — (Uchebnaja literatura dlja vuzov). — ISBN 978-5-9775-0368-6.

Survey of Text Mining I: Clustering, Classification, and Retrieval / Ed. by M. W. Berry. — 2004. — Springer, 2003. — 261 p. — ISBN 0387955631.

Aggarwal C.C. Mining Text Data / C.C. Aggarwal, C. Zhai — Springer, 2012. — 527 p. — ISBN 9781461432234.

Do Prado H.A. Emerging Technologies of Text Mining: Techniques and Applications / Ed. by H.A. Do Prado, E. Ferneda. — Idea Group Reference, 2007. — 358 p. — ISBN 1599043734.

Pankratova N.D. Morfolohichnyy analiz: teoriya, problemy, zastosuvannya: navch. posib. / N.D. Pankratova, I.O. Savchenko. — K.: Nauk. dumka, 2015. — 245 s.

Tsikhanovs'ka V.M. Otsinka stanu ta osnovni napryamky rozvytku vitchyznyanoho ahroprodovol'choho rynku v umovakh hlobalizatsiyi [Elektronnyy resurs] / V.M. Tsikhanovs'ka // Efektyvna ekonomika. — 2016. — No. 3. — Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4819

Pankratova N.D. Modelirovanie al'ternativ scenariev processa tehnologicheskogo predvidenija / N.D. Pankratova, V.V. Sevast'janov // Sistemnі doslіdzhennja ta іnformacіjnі tehnologії. — 2009. — No 1. — S.22–35 .

Text analytics using SAS Text Miner: course notes. — NC.: SAS Institute, 2014. — 218 p.

Terent'ev A.N. SAS BASE: Osnovy programmirovanija / A.N. Terent'ev, V.N. Domrachev, R.I. Kosteckij. — K.: Jedel'vejs, 2014. — 303 s. — ISBN 978-966-2748-49-9.