DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.3.101223

Використання засобів текстової аналітики як інструменту оптимізації підтримки прийняття рішень у задачах розробки планів соціально-економічного розвитку України

А. Н. Терентьев, Т. И. Просянкина-Жарова, В. В. Савастьянов

Анотація


Розглянуто питання застосування інструментів SAS Text Mining у за­дачах підтримки прийняття рішень. Інструменти текстової аналі­тики застосовують для автоматизації попереднього аналізу пробле­ми, визначення факторів впливу зовнішнього середовища у задачі до­слідження розвитку сільського господарства, виходячи із необхідності переорієнтації ринків збуту та забезпечення продовольчої безпеки країни. Проаналізовано основні проблеми аналізу великих обсягів неструктурованої текстової інформації у задачах багатокритеріального аналізу альтернатив у системах підтримки прийняття рішень. За допомогою контент-аналізу та аналізу емоційного забарвлення інтернет публікацій можна значно покращити якість прийнятих рішень завдяки опрацюванню більшої кількості експертних думок та уявлень про можливий перебіг подій і формалізувати задачу цільової установ­ки тощо. Розроблено загальні рекомендації щодо застосування інст­рументів SAS Text Mining у роботі інформаційно-аналітичних центрів органів державного управління розвитком агропромислового вироб­ництва.

Ключові слова


слабкоструктуровані задачі; текстова інформація; багатокритеріальний аналіз альтернатив; система підтримки прийняття рішень; інтернет-ресурси; сільське господарство; text mining

Повний текст:

PDF