DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.2.100352

Захист інформаційних об’єктів від навмисних колізій контрольних ознак у завадостійких кодах

O. Y. Mаtоv, V. S. Vаsylenko

Анотація


Для завадостійких кодів уведено поняття колізій ознак цілісності та показано, що їхня наявність призводить для одержувача повідомлень до невиявлення, найчастіше навмисних модифікацій, а отже може мати тяжкі наслідки. Показано шляхи мінімізації кількості колізій ознак цілісності.

Ключові слова


завадостійкі коди; захист інформації; інформаційні об’єкти; колізіїознакцілісності; цілісність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasilenko V.S. Celostnost' i dostupnost' informacionnyh ob"ektov (monografija) / V.S. Vasilenko, O.Ja. Matov. — Saarbrucken, Deutschland: LAMBERT Academic Publishing, 2013. — 95 s. — ISBN 978-3-659- 47333-3.

Vasilenko V.S. Prikladnaja teorija informacii i kodirovanija (monografija) / V.S. Vasilenko, E.V. Dubchak. — Saarbrucken, Deutschland: LAMBERT Academic Publishing, 2013. — 129 s. — ISBN 978-3-659-45467-7.

Vasilenko V.S. Obespechenie celostnosti i dostupnosti ob"ektov v informacionnyh setjah (monografija) / V.S. Vasilenko, O.V. Dubchak. — Saarbrucken, Deutschland: LAMBERT Academic Publishing, 2015. — 325 s. — ISBN 978-3-659-20764-8.

Vasilenko V.S. Pomehoustojchivye kody (monografija) / V.S. Vasilenko. — Saarbrucken, Deutschland: LAMBERT Academic Publishing, 2013. — 101 s. — ISBN 978-3-8484-9206-0.

Vasilenko V.S. Kod uslovnyh vychetov. Kontrol' celostnosti i kriptograficheskie preobrazovanija (monografija) / V.S. Vasilenko. — Saarbrucken, Deutschland: LAMBERT Academic Publishing, 2013. — 129 s. — ISBN 978-3-659-48203-8.

Vasylenko V.S. Ponovlennya tsilisnosti informatsiynykh ob"yektiv v kodi umovnykh lyshkiv. / V.S. Vasylenko // Materialy KhVIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi «Problemy ta perspektyvy rozvytku nauky na pochatku tret'oho tysyacholittya u krayinakh Yevropy ta Aziyi» 29– 30 veresnya 2015 r.: zb. nauk. prats'. — Pereyaslav-Khmel'nyts'kyy, 2015 r. — S. 119–122.