DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.4.100332

Знаходження оптимальної ієрархії у квазіієрархічному графі за критеріями центральності

O. K. Sulema, D. V. Lande

Анотація


Викладено результати дослідження, присвяченого виділенню із квазіієрархічних мереж ієрархічних підмереж, найкращих, з точки зору критеріїв центральності. Розглянуто методи багатокритеріальної оцінки для виявлення вузла, оптимального за критеріями центральності. Проаналізовано алгоритми побудови ієрархії. Проведено експериментальну перевірку отриманих теоретичних результатів на групі квазіієрархічних графів.

Ключові слова


ієрархія; квазіієрархічні графи; критерії центральності; багатокритеріальна оптимізація; кістякове дерево

Повний текст:

PDF

Посилання


Hayvoronskyy M.V. Bezpeka informatsiyno-komunikatsiynykh system [Tekst] / M.V. Hayvoronskyy, O.M. Novikov. — K.: Vydavnycha hrupa BHV, 2009. — 608 p.

Sulema O.K. Doslidzhennya kryteriyiv tsentral'nosti v iyerarkhichnykh merezhakh [Tekst] / O.K. Sulema, D.V. Lande // Materialy XV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Informacionnye tehnologii i bezopasnost'» (Vypusk 15). — K., 2015. — P. 219–223.

Trifonov, A.G. Mnogokriterial'naja optimizacija [Jelektronnyj resurs] / A.G. Trifonov. — Rezhim dostupa: http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_1/16.php

Mihalevich, V.S. Metody vypukloj optimizacii [Tekst] / V.S. Mihalevich, A.M. Gupal, V.M. Norkin. — M.: Nauka, 1987. — 326 p.

Rybakov, G. Minimal'nye ostovnye derev'ja [Jelektronnyj resurs] /G. Rybakov. — Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet informacionnyh tehnologij, mehaniki i optiki. — 2005. — Rezhim dostupa : http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/graph-spanning-trees/mst-2005