DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.3.100330

Визначення експертних груп на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова»

I. V. Balagura

Анотація


Мета статті полягає у розв’язанні завдання об’єктивного визначення експертних груп фахівців за ознаками високої кваліфікації, володіння спеціальними знаннями для здійснення наукової чи науково-технічної експертизи. Запропоновано алгоритм для здійснення вибірки експертних груп за формальними ознаками. Виявлення експертних груп може бути здійснено за допомогою визначення кластерів у мережі співавторства та побудови відповідної мережі термінів. Представлено мережі термінів для наукових колективів з інформатики.

Ключові слова


реферативна база даних «Україніка наукова»; український реферативний журнал «Джерело»; мережі співавторів; мережі термінів; експертні групи

Повний текст:

PDF

Посилання


Rohushyna Yu.V. Vykorystannya orhanizatsiynykh ontolohiy dlya poshuku ekspertiv u novykh predmetnykh oblastyakh / Yu.V. Rohushyna, A.Ya. Hladun // Problemy prohramuvannya. — 2007. — No. 1. — P. 73–83.

Leverage RAF to find domain experts on research social network services: A big data analytics methodology with MapReduce framework / Sun Jianshan, Xu Wei, Ma Jian, Sun Jiasen // Int. J. Production Economics. — 2015. — N 165. — P. 185–193.

How experts are chosen to inform public policy: Can the process be improved? / Silvia Rowe, Nick Alexander [et al.] // Health Policy. — 2013. — N 112. — P. 172–178.

Finding experts in online forums for enhancing knowledge sharing and accessibility / Chic-Ping Wei, Wen-Ben Lin [et al.] // Computers in Human Behavior. — 2013. — N 112. — P. 325–335.

Krjukov K.V. O ponjatii formal'noj kompetencii nauchnyh sotrudnikov / K.V. Krjukov, O.P. Kuznecov, V.S. Suhoverov // Materialy III mezhdunar. nauchno-tehn. konf. (Minsk, 21–23 fevralja 2013 g.). — Minsk: BGUIR. — 2013. — P. 143–146.

Integtating expert profile, reputation and link analysis for expert finding in question-answering websites / Duen-Ren Liu, Yu-Hsuan Chen, Wei-Chen Kao, Hsiu-Wen Wang // Information Processing and Management. — 2013. — N 49. — P. 312–329.

An empirical study of topic-sensitive probabilistic model for expert finding in question answer communities / Guangyou Zhou, Jun Zhao [et al.] // Knowledge-Based Systems. — 2014. — N 66. — P. 136–145.

Vyznachennya potentsiynykh ekspertnykh hrup naukovtsiv v merezhi spivavtorstva z vykorystannyam metodiv pidtrymky pryynyattya rishen / I.V. Horbov, S.V. Kadenko, I.V. Balahura [ta in.] // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2013. — Vol. 15, No. 4. — P. 87–97.

Balahura I.V. Linhvistychni doslidzhennya vzayemozv"yazkiv naukovtsiv na osnovi analizu referatyvnoyi bazy danykh «Ukrayinika naukova» / I.V. Balahura, D.V. Lande // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2014. — T. 16, No.3. — P. 45–53.

Korporatyvnyy proekt «Systema referuvannya ukrayins'koyi naukovoyi literatury» [Elektronnyy resurs]:[sayt]. — Rezhym dostupu: http://www.nbuv.gov.ua node/522

Alireza A. Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks / Abbasi Alireza, Hossain Liaquat, Loet Leydesdorff // Journal of Informetrics. — 2012. — Vol. 6, N 3. — P. 403–412.

Leydesdorff L. Eugene Garfield and algorithmic historiography: Co-Words, Co-Authors, and Journal Names / Loet Leydesdorff // Annals of Library and Information Studies. — 2010. — Vol. 57, N 3. — P. 248–260.

Maystrenko O.S. Biznes-modelyuvannya slabko strukturovanykh orhanizatsiynykh system: avtoref. dys. na zdobuttya stupenya kand. tekhn. nauk: spets. 01.05.04 / O.S. Maystrenko. — K.: NTUU "KPI", 2013. — 24 p.

Mryhlod O.I. Elementy kilkisnoho analizu naukovykh periodychnykh vydan / O.I. Mryhlod // Nauka Ukrayiny u svitovomu informatsiynomu prostori. — 2014. — Vyp. 10. — P. 19–28.

Balahura I.V. Doslidzhennya parametriv vazhlyvosti vuzliv v merezhakh spivavtoriv / I.V. Balahura, D.V. Lande, I.V. Horbov // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2013. — Vol. 15, No.1. — P. 45–52.

Lande D.V. Podhod k sozdaniju terminologicheskih ontologij / D.V. Lande, A.A. Snarskij // Ontologija proektirovanija. — 2014. — Vol. 12, No. 2. — P. 83–92.