DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2014.16.4.100284

Застосування неканонічних гіперкомплексних числових систем для оптимізації сумарної параметричної чутливості реверсивних цифрових фільтрів

Ya. O. Kalinovsky, I. V. Khitsko

Анотація


Наведено та досліджено метод побудови оптимального за параметричною чутливістю реверсивного фільтра на основі застосування неканонічних гіперкомплексних числових систем (ГЧС). Обґрунтовано, що використання неканонічних ГЧС з більшою кількістю ненульових структурних констант дозволяє значно покращити чутливість цифрового фільтра. Іл.: 6. Бібліогр.: 11 найм.

Ключові слова


неканонічна гіперкомплексна числова система; цифровий фільтр; гіпер-комплексні числа; амплітудно-частотна характеристика; чутливість фільтра

Повний текст:

PDF

Посилання


Toyoshima H. Design of hypercomplex all-pass filters to realize complex transfer functions / H. Toyoshima, S. Higuchi // Proc. Second Int. Conf. Information, Communications and Signal Processing. ― 1999, Dec. ― No. 2 B3.4. ― P. 1–5.

Toyoshima H. Computationally efficient implementation of hypercomplex digital filters / H. Toyoshima // IEICE Trans. Fundamentals. ― Aug. 2002. ― E85-A, 8. ― P. 1870-1876.

Toyoshima H. Computationally efficient implementation of hypercomplex digital filters / H. Toyoshima // Proc. Int. Conf. Acoustics, Speech, and Signal processing. ― 1998. ― Vol. 3. ― P. 1761–1764 (m5May, 1998).

Kalinovsky Ya.O. Vysokorazmernye izomorfnye giperkompleksnye chislovye sistemy i ih ispol'zovanie dlja povyshenija jeffektivnosti vychislenij / Ya.O. Kalinovsky, Ju.E. Bojarinova. — K.: Infodruk, 2012. — 183 p.

Razrabotka struktur jeffektivnyh cifrovyh fil'trov s pomoshhju giperkompleksnogo predstavlenija informacii / M.V. Sin'kov, Ja.A. Kalinovskij, Ju.E. Bojarinova [i dr.] // Upravlinnya rozvytkom. — 2006. — No. 6. — P. 83–84.

Kalinovs'kyy Ya.O. Osnovy pobudovy tsyfrovykh fil'triv iz hiperkompleksnymy koefitsiyentamy / Ya.O. Kalinovs'kyy, O.V. Fedorenko // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2009. — T. 11, No. 1. — P. 52–59.

Development of theoretical bases and toolkit for information processing in hypercomplex numerical systems / Kalinovsky J., Sinkov M., Boyarinova Y. [et al.] // Pomiary. Automatyka. Komputery w gospodarce i ochronie srodowiska. — 2009. — N 1. — P. 18–21.

Fundamentalnye osnovy jeffektivnogo predstavlenija informacii i obrabotki dannyh na osnove giperkompleksnyh chislovyh sistem / Ya.O. Kalinovsky, M.V. Sinkov, Yu.E. Bojarinova [i dr.] // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2010. — Vol. 12, No. 2. — P. 62–68.

Fedorenko O.V. Model tsyfrovoho filtra z hiperkompleksnymy koefitsiyentamy / Fedorenko O.V. // Systemnyy analiz ta informatsiyni tekhnolohiyi: materialy X Mizhn. nauk.-tekhn. konf. — K.: NTUU "KPI", 2008. — P. 413.

Fedorenko O.V. Tsyfrovi filtry z nyzkoyu parametrychnoyu chutlyvistyu / O.V. Fedorenko // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2008. — Vol. 10, No. 2. — P. 87–94.

Sinkov M.V. Konechnomernye giperkompleksnye chislovye sistemy. Osnovy teorii. Primenenija / M.V. Sinkov, Ya.O. Kalinovsky, Yu.E. Bojarinova. — K.: Infodruk, 2010. — 388 p.