Структура та морфологія поверхні модифікованих ртуттю тонких плівок селену

Автор(и)

  • В. М. Рубіш Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Ужгород, Україна
  • О. М. Грещук Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова , Україна
  • М. О. Дуркот Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Ужгород , Україна
  • Л. І. Макар Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Ужгород, Україна
  • С. І. Мудрий Львівський національний університет імені Івана Франка , Україна
  • Р. П. Пісак Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Ужгород, Україна
  • А. М. Соломон Інститут електронної фізики НАН України , Україна
  • І. І. Штаблавий Львівський національний університет імені Івана Франка , Україна
  • В. О. Юхимчук Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова , Україна
  • Т. І. Ясінко Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Ужгород , Україна

DOI:

https://doi.org/10.35681/1560-9189.2023.25.1.286997

Ключові слова:

аморфні, закристалізовані та модифіковані ртуттю плівки селену, морфологія поверхні, структура, селенід ртуті, скануюча електронна мікроскопія, Х-променева дифрактометрія, раманівська спектроскопія

Анотація

Методами Х-променевої дифрактометрії, раманівської спектроскопії і скануючої електронної мікроскопії досліджено структуру та морфологію поверхні як номінально чистих, так і витриманих у парах ртуті аморфних і закристалізованих плівок селену. Встановлено, що структур-на сітка аморфної плівки Se містить як елементи кілець Se8, так і елементи спіралевидних ланцюжків Seп. Витримка селенових плівок у парах ртуті призводить до формування в їхній матриці кристалічних включень селеніду ртуті в кубічній модифікації.

Посилання

V. K. Kyrylenko, V. M. Rubish, L. I. Nykyruy, R. P. Pisak, M. O. Durkot, Z. R. Zapukhlyak, V. I. Fedelesh, and V. N. Uvarov, "Electrical properties of mercury modified amorphous selenium", in Proc. Mat. Intern. Meeting "Clusters and nanostructured materials (CNM-6)" Uzhgorod, Ukraine, 2020, pp. 138–139.

V. M. Rubish, V. K. Kyrylenko, M. O. Durkot, L. I. Nykyruy, L. I. Makar, A. A. Tarnay, "Vplyv pariv rtuti na elektrychni vlastyvosti amorfnykh plivok selenu", in Proc. IV Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi "Aktualni problemy fundamentalnykh nauk (APFN-2021)", Lutsk, Ukraine, 2021, pp. 96–97.

V. M. Rubish, L. I. Makar, V. K. Kyrylenko, L. I. Nykyruy, Z. R. Zapukhlyak, B. V. Popovych, H. V. Rizak, and O. O. Spesyvykh, "Elektrychni vlastyvosti amorfnykh plivok selenu, modyfikovanykh paramy rtuti", in Materialy shkoly-konferentsiyi molodykh uchenykh "Suchasne materialoznavstvo: fizyka, khimiya, tekhnolohiyi (SMFKhT – 2021)" Uzhhorod, Ukraine, 2021, p. 188.

V. M. Rubish, V. K. Kyrylenko, M. O. Durkot, L. I. Makar, R. P. Pisak, T. I. Yasinko, L. I. Nykyruy, and Z. R. Zapukhlyak, "The influence of mercury concentration and temperature on the electrical resistance of Hg modified amorphous films", in Proc. XVII Freik Intern. Conf. "Physics and technology of thin films and nanosystems (ICPTTFN-XVIII)" Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2021, p. 190.

V. M. Rubish, V. K. Kyrylenko, L. I. Makar, M. O. Durkot, and M. M. Pop, "Elektroprovidnist modyfikovanykh rtuttyu amorfnykh plivok systemy selen-telur", in Zbirnyk materialiv yuvileynoyi konferentsiyi "30 rokiv Instytutu elektronnoyi fizyky Natsional. akademiyi nauk Ukrayiny" 2022, pp. 222–223.

M. I. Korsunskij, "Anomalnaja fotoprovodimost i spektralnaja pamjat v poluprovodnikovyh sistemah" Nauka, Moscow, 1978, pp. 319.

R. C. Sarma, Y. A. Chang, and C. Guminski, "The Hg-Se (Merkury-Selenium) system", J. Phase Equilibria, vol. 13, no. 6, pp. 663–671, 1992.

V. Leute and H. J. KOller, "The four quasibinary phase diagrams of the quasitemary system (Hg,Pb)-(Se,Te)", Z. Phys. Chem. NeueFolge, vol. 149, pp. 213–227, 1986.

S. Yu. Paranchich, L. D. Paranchich, V. N. Makogonenko, and V. B. Lototskii, "Structural, electric and thermal properties of FexHg1-xSe", Inorganic Materials (Izv. Nauk. Noerg. Mat.), vol. 25, no. 2, pp. 198–201, 1989.

M. Esmaeili-Zare, M. Salavati-Niasari, and A. Sobhani, "Simple sonochemical synthesis and characterization of HgSe nanoparticles", Ultrasonics Sonochemistry, vol. 19, no. 5, pp. 1079–1086, 2012.

M. Salavati-Niasari, M. Esmaeili-Zare, and A. Sobhani, "Cubic HgSe nanoparticles: sonochemical synthesis and characterisation", Micro & Nano Letters, vol. 7, no. 12, pp. 1300–1304, 2012.

M. A. Sozanskyy, V. Ye. Stadnik, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn, and R. I. Hlad, "Hidrokhimichnyy syntez plivok merkuriy selenidu (HgSe) na sklyanykh pidkladkakh", in Mat. IV Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh vchenykh ta studentiv "Fizyka i khimiya tverdoho tila. Stan, dosyahnennya i perspektyvy" Lutsk, Ukraine, 2016, pp. 73–74.

L. I. Makar, S. Mudry, L. I. Nykyruy, R. P. Pisak, V. M. Rubish, I. Shtablavyi, S. A. Bespalov, A. M. Solomon, and R. S. Yavorskyi, "Formation of HgSe nanocystalline inclusions in the matrix of amorphous selenium films", in Mat. Intern. Meeting "Clusters and nanostructured materials (CNM-6)", Uzhgorod, Ukraine, 2020, pp. 267–269.

A. M. Solomon, V. M. Rubish, and R. P. Pisak, "X-promenevi doslidzhennya modyfikovanykh rtuttyu amorfnykh plivok selenu", in Zbirnyk materialiv yuvileynoyi konferentsiyi "30 rokiv Instytutu elektronnoyi fizyky Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny", 21–23 veresnya 2022 r., pp. 220–221.

D. R. McCann and L. Cartz, "Bond distances and chain angle of hexagonal selenium at high pressure", J. Appl. Phys., vol. 43, no. 11, pp. 4473–4477, 1972.

V. M. Rubish, L. I. Makar, S. Mudry, L. I. Nykyruy, R. P. Pisak, I. Shtablavyi, A. M. Solomon and L. Katanova, "X-ray and FESEM study of mercury modified crystallized selenium films", in Mat. Intern. Meeting "Clusters and nanostructured materials (CNM-6)" Uzhgorod, Ukraine, 2020, pp. 290–291.

A. Felc, Amorfnye i stekloobraznye neorganicheskie tverdye tela. Moscow: Mir, 1986, 556 p.

A. Meshalkin, A. P. Pajuk, L. A. Revuckaja, E. Akimova, A. V. Stronskij, A. Prisakar, G. Triduh, V. Abashkin, A. Korchevoj, and V. Ju. Goroneskul, "Prjamaja zapis poverhnostnogo relefa difrakcionnyh reshetok s ispolzovaniem sloev selena kak registrirujushhih sred", Optojelektronika i poluprovodnikovaja tehnika, vol. 53, pp. 240–247, 2018.

V. M. Rubish, O. M. Hreshchuk, M. O. Durkot, L. I. Makar, M. M. Pop, I. M. Yurkin, V. O. Yukhymchuk, and T. I. Yasinko, "Strukturni doslidzhennya fotochutlyvykh kompozytiv 'NCh Au/plivka selenu'", Reyestratsiya, zberihannya i obrob. Danykh, vol. 22, no. 4, pp. 12–18, 2020, doi: 10.35681/1560-9189.2020.22.4.225889.

A. G. Baratov and A. I. Popov, Molekuljarnaja struktura i svojstva halkogenov (sera, selen, tellur). Erevan: Ajstan, 1990, 88 p.

O. M. Hreshchuk, V. O. Yukhymchuk, L. I. Makar, V. M. Rubish, M. M. Pop, T. I. Yasinko, Yu. V. Bendzo, and T. M. Zayats, "Doslidzhennya modyfikovanykh rtuttyu amorfnykh plivok Se metodom ramanivskoyi spektroskopiyi", in Materialy shkoly-konferentsiyi molodykh uchenykh "Suchasne materialoznavstvo: fizyka, khimiya, tekhnolohiyi (SMFKhT – 2021)," Uzhhorod, Ukraine, 2021, pp. 211–213.

A. M. M. Abeykoon, M. Castro-Colin, E. V. Anokhina, M. N. Iliev, W. Donner, M. Brunelli, A. J. Jacobson, and S. C. Moss, "X-Ray scattering studies of HgSe nanoclusters in zeolite", Metallurgical and materials transactions A, vol. 39 A, pp. 3179–3183, 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-20

Номер

Розділ

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних