DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2020.22.3.218974

Симпліціальний аналіз структури когнітивної моделі для дослідження захищеності об’єкта критичної інфраструктури

O. V. Saliieva, Yu. Eu. Yaremchuk

Анотація


Проведено симпліціальний аналіз структури когнітивної моделі для дослідження захищеності об’єкта критичної інфраструктури. Побудовано симпліціальний комплекс, що являє собою послідовність симплексів, які впорядковані за правилом спадання їхньої розмірності. Визначено перший структурний вектор даного комплексу. Результат виконаної структуризації дозволив сформувати множину управляючих для всієї системи концептів і встановити зв’язні концепти нечіткої когнітивної моделі. Вплив на взаємозв’язані всередині кожного блоку концепти даного симпліціального комплексу дозволить за найменших зусиль підвищити рівень захищеності об’єкта критичної інфраструктури.


Ключові слова


інформаційна безпека; когнітивна модель; об’єкт критичної інфраструктури; симпліціальний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Biryukov D., Kondratov S., Sukhodolya O. Zelena knyha z pytan zakhystu krytychnoyi infrastruktury v Ukrayini. Kyyiv, 2016. 176 s. URL: http:// www.niss.gov.ua/public/File/2016_book/ Syxodolya_o st.pdf

Ivanenko O.I. Pidkhid do natsionalnoyi otsinky ryzykiv dlya krytychnoyi infrastruktury. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. 2020. No. 2 (73). S. 9–22.

Kutsan Yu.H., Huryeyev V.O., Lysenko Ye.M., Avetisyan O.V. Kiberzahrozy v elektroenerhetychnykh systemakh Ukrayiny. Elektronne modelyuvannya. 2019. T. 41. No. 2. S. 63-80.

Yevsyeyev V.O. Mozhlyvi shlyakhy udoskonalennya zakhystu krytychnoyi infrastruktury Ukrayiny z urakhuvannyam svitovoho dosvidu: Zb. nauk. prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitryanykh Syl. 2016. No. 4(49). S. 168–172.

Brezhnyev Ye.V., Fesenko H.V., Kharchenko V.S. Metodolohichni zasady otsinyuvannya ta zabezpechennya bezpeky krytychnykh informatsiynykh infrastruktur. Radioelektronni i komp"yuterni systemy. 2018. No. 4(88). S. 78–85.

Saliyeva O.V., Yaremchuk Yu.Ye. Kohnityvna model dlya doslidzhennya rivnya zakhyshchenosti ob"yekta krytychnoyi infrastruktury. Bezpeka informatsiyi. 2020. No. 2. S. 63–74.

Saliyeva O.V., Yaremchuk Yu.Ye. Dynamichnyy chasovyy analiz vplyvu faktoriv zahroz na riven zakhyshchenosti ob"yekta krytychnoyi infrastruktury. Zakhyst informatsiyi. 2020. T. 22. No. 3. S. 47–55.

Saliyeva O.V., Yaremchuk Yu.Ye. Vyznachennya dopustymoyi intensyvnosti znyzhennya rivnya zakhyshchenosti ob"yekta krytychnoyi infrastruktury ranzhuvannyam zahroz. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh, 2020. T. 22. No. 2. S. 63–76,. https://doi.org10.356811560-9189.2020.22.2.211279

Kasti Dzh. Bolshie sistemy: svjaznost, slozhnost i katastrofy. Moskva: Mir, 1982, 216 s.

Gorelova G.V., Zaharova E.N., Radchenko S.A. Issledovanie slabostrukturirovannyh problem socialno-jekonomicheskih sistem: kognitivnyj podhod: monografija/Rostov na Donu: RGU, 2006. 332 s.