DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2019.21.4.199489

Підтримка прийняття рішень при побудові стратегії підвищення безпеки дорожнього руху та розвитку міської транспортної інфраструктури

V. V. Tsyganok, O. V. Andriichuk, S. V. Kadenko, A. V. Karabchuk

Анотація


Запропоновано технологію підтримки прийняття рішень для побудови стратегічного плану розвитку міської інфраструктури. Технологія передбачає декомпозицію головної цілі стратегії, яка пов’язана з підвищенням безпеки дорожнього руху та базується на знаннях у цій сфері, опублікованих як статистичні дані, та знаннях експертів — спеціаліс-тів з безпеки дорожнього руху. Побудована в результаті застосування технології модель предметної області використовується для визначення стратегічного плану заходів з розвитку міської транспортної інфраструктури, які загалом створюють максимальний ефект при досягненні головної цілі в умовах наявних на поточний час фінансових обмежень.


Ключові слова


підтримка прийняття рішень; цільова ієрархічна декомпозиція; стратегічне планування; безпека дорожнього руху; транспортна інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 25 kvitnya 2018 r. No. 435 «Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi prohramy pidvyshchennya rivnya bezpeky dorozhnoho rukhu v Ukrayini na period do 2020 roku». URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-2018-%D0%BF?lang=uk

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14 chervnya 2017 r. No. 481-r «Pro skhvalennya Stratehiyi pidvyshchennya rivnya bezpeky dorozhnoho rukhu v Ukrayini na period do 2020 roku». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2017-%D1%80#n8

Rozroblennya metodyky otsinky efektyvnosti vykonannya Planu zakhodiv z rozvytku kosmichnoyi diyal'nosti ta vyrobnytstva kosmichnoyi tekhniky na 2013 rik (shyfr «Prohrama-N (metodyka)») [Tekst]: zvit pro NDR; nauk. ker. Tsyhanok V.V.; vykon.: Andriychuk O.V. [ta in.]. Kyiv: In-t problem reyestratsiyi informatsiyi NAN Ukrayiny, 2013. 173 s. No.0113U007093.

Power D.J. Decision support systems: concepts and resources for managers. Westport: QuorumBooks, 2002. 251 p.

Saaty T.L. The Analytic Hierarchy Process: planning, prioritysetting, resource allocation. New York: McGrawHil, 1980. 287 p.

Saaty T.L. Decision Making with Dependence and Feedback: Theanalytic Network Process. Pittsburgh: RWS Publicaitons. 1996. 370 p.

Expert Choice Desktop: Powerful Performance for Organizational Decision-Making. URL: http://expertchoice.com/products-services/expert-choice-desktop

Decision-making Support System «DecisionLens» URL: https://www.decisionlens.com/

Decision-making Support System «MakeItRational» URL: http://makeitrational.com/

Decision-making Support System «MindDecider». URL: http://www.minddecider.com/

Decision-making Support System «RFP (Rational Focal Point)». URL: http://www.ibm.com/ developerworks/offers/lp/demos/summary/r-focalpointsmart.html

Decision-making Support System «Logical Decisions». URL: http://www.logicaldecisions.com/

Sistema podderzhki prinjatija reshenij «OCENKA I VYBOR». URL: http://enoosphere.com/noosphere/ru/magazine/Documents/SystemsAnalysisDesign/20030801_Ioffin_Abdrahimov.htm

Demo Project — Compare car models 2001-2012. ESTIMATION&CHOICE. URL: http://decisionsupporter.com/Projects.asp

Mareschal B., Brans J.-P. PROMETHEE Methods. Ch 5 in: Figueira J., Greco S. and Ehrgott M. eds. Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys Series. New York: Springer, 2005.

Decision-making Support System «1000minds». URL: http://www.1000minds.com/

Hansen P., Ombler F. A new method for scoring multi-attribute value models using pairwise rankings of alternatives. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. 2008. 15. P. 87–107.

Hovanov N., Yudaeva M., Hovanov K. Multicriteria estimation of probabilities on basis of expert non-numeric, non-exact and non-complete knowledge. European Journal of Operational Research. 2009. Vol. 195. Issue 3. P. 857–863.

Decision-making Support System «Analytica». URL: https://www.lumina.com/support/ downloads/

Decision-making Support System «D-sight». URL: http://www.d-sight.com/

Decision-making Support System «Tree Age Pro». URL: http://www.treeage.com/index.htm

Decision-making Support System «Very Good Choice». URL: http://www.verygoodchoice-addin.com/

Roy B. Classement et choixenpresence de points de vue multiples (la methode ELECTRE). La Revue d'Informatique et de Recherche Operationelle (RIRO). 1968. Nо 8. P. 57–75.

Mikoni S.V. Sistema vybora i ranzhirovanija SVIR. Trudy mezhdunar. kongressa «Iskusstvennyj intellekt v XXI veke», Divnomorskoe 3–8.09.2001. Moskva: Fizmatgiz, 2001. T. 1. S. 500–507.

Mikoni S.V., Burakov D.P., Sorokina M.I. Realizacija principov jergonomichnosti i intellektual'nosti v sisteme SVIR''. Programmnye produkty i sistemy. 2002. No. 3. S. 28–32.

Svidotstvo pro derzhavnu reyestratsiyu avtorskoho prava na tvir No. 8669. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny derzhavnyy departament intelektualnoyi vlasnosti. Kompyuterna prohrama «Systema pidtrymky pryynyattya rishen SOLON-3» (SPPR SOLON-3) / Totsenko V.H., Kachanov P.T., Tsyganok V.V. Zareyestrovano 31.10.2003.

Tocenko V.G. Ob odnom podhode k podderzhke prinjatija reshenij pri planirovanii issledovanij i razvitija. Ch. 2. Metod celevogo dinamicheskogo ocenivanija alternativ. Probl. upr. i informatiki. 2001. No. 2. S. 127–139.

Tocenko V.G. Metody i sistemy podderzhki prinjatija reshenij. Algoritmicheskij aspekt. Kyiv: Nauk. dumka, 2002. 382 s.

Weistroffer H.R., Smith C.H. and NarulaS C. Multiple criteria decision support software. Ch 24 in: Figueira J., Greco S. and Ehrgott M. eds. Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys Series. New York: Springer, 2005.

Buckshaw D. Decision analysis software survey. OR/MS Today. 2010. Vol. 37. No.5. P. 44–53.

Svidotstvo pro reyestratsiyu avtorskoho prava na tvir No. 75023. Kompyuterna prohrama «Systema rozpodilenoho zboru ta obrobky ekspertnoyi informatsiyi dlya system pidtrymky pryynyattya rishen — «Konsensus-2» / Tsyganok V.V., Royik P.D., Andriychuk O.V., Kadenko S.V. Vid 27/11/2017.1.

Svidotstvo pro reyestratsiyu avtorskoho prava na tvir No. 44521 Derzhavnoyi sluzhby intelektualnoyi vlasnosti Ukrayiny. Kompyuterna prohrama «Kompleks prohramnykh zasobiv dlya ekspertnoho otsinyuvannya shlyakhom parnykh porivnyan «Riven» / Tsyganok V.V., Andriychuk O.V., Kachanov P.T., Kadenko S.V. Vid 03/07/2012.

Tsyganok V.V. Udoskonalennya metodu tsilovoho dynamichnoho otsinyuvannya alternatyv ta osoblyvosti yoho zastosuvannya. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2013. T. 15, No. 1. C. 90–99.

Tsyganok V.V. Problema rozpodilu resursiv yak rozshyrennya mozhlyvostey system pidtrymky pryynyattya rishen. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2010, T. 12, No. 2. S. 232–237.

RuneElvik, AlenaHoye, TrulsVaa, Michael Sorensen The Handbook of Road Safety Measures. 2nd ed. Emerald Group Publishing Limited. 2009. 1137 p.