DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.2.142910

Реєстрація параметрів автоматизованого програмно-апаратного комплексу медичного призначення

V. G. Slipchenko, L. G. Polyagushko, V. O. Kotunov

Анотація


Наведено опис способів збору і обробки даних під час проведення сеансів тренувань для визначення складу газової гіпоксичної суміші та стану системи дихання і гемодинаміки (пульсоксиметр) людини. Проаналізовано способи фільтрації сигналів від шумів з різних видів датчиків автоматизованого програмно-апаратного комплексу медичного призначення та запропоновано основні модулі блоку керування комплексу для проведення лікувально-діагностичних процедур, а саме інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань. Описано комплекс програмного забезпечення, який пройшов випробування в реальних умовах і рекомендований МОЗ для застосування в лікувальних і спортивних установах з метою підвищення резистентності організму до різних видів навантаження.

Ключові слова


блок керування; мікроконтролер; медичний пристрій; інтервальні нормобаричні гіпоксичні тренування; ПІД-регулятор; пульсоксиметрія; спірометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Hipoksiya yak metod pidvyshchennya adaptatsiynoyi zdatnosti orhanizmu: monohrafiya/Korkushko O.V. ta in./za zah. red. O.V. Korkushko, V.G. Slipchenko. Kyyiv: NTUU «KPI», 2015. 482 s.

Avtomatyzovanyy prohramno-aparatnyy kompleks dlya provedennya hipoksychnykh trenu-van: pat. 123682 Ukrayina: MPK (2006) A61M 16/00. # u201707302; zayavl. 11.07.2017; opubl. 12.03.2018, Byul. # 5/2018.

Slipchenko V., Polyagushko L., Kotunov V. Development og hardware and software of the complex for hypoxytherapy. Technology audit and production reserves. 2018. N 2. С. 22–28.

Oppengeym A., Shafer R. Tsifrovaya obrabotka signalov. Moskva: Tekhnosfera, 2006. 856 s. ISBN 5-94836-077-6.

Denisenko V.V. Kompyuternoye upravleniye tekhnologicheskim protsessom, eksperimentom, oborudovaniyem. Moskva: Goryachaya liniya-Telekom, 2009. 608 s.

Stroyev V.M., Kulikov A.Yu., Frolov S.V. Proyektirovaniye izmeritelnykh meditsinskikh priborov s mikroprotsessornym upravleniyem: ucheb. posob. — Tambov: Izd-vo FGBOU VPO «TGTU», 2012. 96 c.

Kotunov V.O., Polyagushko L.G. Viznachennya saturatsii krovi pulsoksimetrichnim sposobom ta programniy analiz fotopletizmogrami. Suchasni problemi naukovogo zabezpechennya yenergetiki: tezi dopovidey KHIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv, 2015. T. 2. S. 174.

Khill F. Programmirovaniye mikrokontrollerov. Sankt-Peterburg: Piter, 2002. 1088 s.

Svidotstvo avtorskogo prava na tvir: kompyuterna programa «Sistema suprovodu inter-valnikh normobarichnikh gipoksichnikh trenuvan». L.G. Polyagushko, V.G. Slipchenko, V.O. Kotunov. # 75868 vid 12.01.2018.

Zastosuvannya intervalnikh normobarichnikh gipoksichnikh trenuvan u khvorikh pokhilogo viku z khronichnim obstruktivnim zakhvoryuvannyam legen: metod. rek. (42.17/86.17)/uklad.: Ye.O. Asa-nov, V.G. Slipchenko, L.G. Polyagushko ta in. Kyiv: KPI im. Igorya Sikorskogo: Vid-vo «Politekhnika», 2017. 28 s.