DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.1.142901

Вплив атмосферних умов на радіолокаційне спостереження навігаційних об’єктів

V. G. Putyatin, D. V. Korban, A. I. Knyaz

Анотація


Проведено теоретичне дослідження впливу однорідного, турбулентного середовища та середовища з метеоутвореннями на розповсюдження електромагнітних хвиль, що проходять через ці середовища при радіолокаційному спостереженні навігаційних об’єктів судновою радіолокаційною станцією (РЛС). Використання матриць прямого та зворотного поширення призводить до спрощення синтезу змінювання параметрів електромагнітної хвилі залежно від стану середовища при дистанційному отриманні інформації щодо навігаційного об’єкта.

Ключові слова


навігаційний об’єкт; суднова РЛС; матриця поширення; електромагнітна хвиля; середовище поширення; коефіцієнт послаблення; турбулентне середовище; градієнт діелектричної проникності; коефіцієнти матриці; статистична матриця; детермінована матриця; метеорологічні утворення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Kanareykin D.B., Potekhin V.A., Shishkin N.S. Morskaya polyarimetriya. Leningrad: Sudostroyeniye, 1968. 328 s.

Knyaz A.I. Sovershenstvovaniye metodov i sredstv distantsionnogo nablyudeniya naviga-tsionnykh obyektov na puti sudna: dis. kand. tekhn. nauk. Odessa: 2015. 196 s.

Kanareykin D.B., Pavlov N.F., Potekhin V.A. Polyarizatsiya radiolokatsionnykh signalov. Moskva: Sovetskoye radio, 1966. 440 s.

Korban D.V. Vliyaniye atmosfery na izmereniye dalnosti navigatsionnykh obyektov sudo-voy RLS. Sudovyye energeticheskiye ustanovki: nauchno-tekhnicheskiy sbornik. Vyp. 35. Odessa: ONMA, 2015. S.128–136

Avishev V.B., Sarychev V.A., Kozlov A.I. Radiolokatsionnyye kharakteristiki tseley i in-formatsionnyye (radiolokatsionnyye) kanaly [v kn.: Polyarizatsiya signalov v slozhnykh radioelek-tronnykh kompleksakh]. Sankt-Peterburg: Khronograf, 1994. S. 280–311.

Avishev V.B., Berner V.M., Groshev S.A., Kozlov A.I., Sarychev V.A. Metody, ispolzuye-myye v uzkopolosnoy radiopolyarimetrii [v kn.: Polyarizatsiya signalov v slozhnykh radioelektron-nykh kompleksakh]. Sankt-Peterburg: Khronograf, 1994. S. 342–417.

Biletov M.V., Kuzmenko V.P., Pavlov N.F., Tsivenko N.V. Radiometeorologiya. Moskva: Voyennoye izdatelstvo, 1984. 208 s.

Stepanenko V.D. Radiolokatsiya v meteorologii. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1966. 350 s.

Tatarskiy V.I. Rasprostraneniye radiovoln v turbulentnoy atmosfere. Moskva: Nauka, 1967. 548 s.

Goldfayn I.A. Vektornyy analiz i teoriya polya. Moskva: Nauka, 1968. 129 s.

Putyatin V.G., Gudenko S.YU., Zaichko S.I., Korban D.V., Knyaz A.I. Radiolokatsionnoye raspoznavaniye navigatsionnykh obyektov na puti sudna po polyarizatsionnym parametram elektromagnitnoy volny. Matematicheskiye mashiny i sistemy. 2017. # 4. S. 120–128.

Putyatin V.G., Korban D.V., Knyaz A.I. Vliyaniye osadkov na razreshayushchuyu sposobnost sudovoy radiolokatsionnoy stantsii po uglovym koordinatam. Reestratsiya, zberigannya i obrob. danikh. 2017. T. 19. # 4. S. 26–34.