DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.1.142900

Фінансовий ризик-менеджмент з урахуванням інформаційних ризиків

N. V. Kuznietsova

Анотація


Досліджено існуючі методи менеджменту ризиків і проілюстровано всю процедуру аналізу ризику на базі системної методології. Запропоновано критерій урахування інформаційних ризиків через можливі втрати при реалізації інформаційної загроз і квадратичний критерій для врахування компенсаційних витрат на боротьбу з проявами ризиків як інформаційними, так і фінансовими. Наведено систему фінансового ризик-менеджменту, яка враховує як інформаційні, так і фінансові ризики та формує управлінське рішення. Процес роботи системи ризик-менеджменту є адаптивним, тобто на основі запропонованих критеріїв оцінки якості прийнятих рішень є можливість прийняти, відхилити або повторно напрацювати управлінське рішення.

Ключові слова


інформаційні ризики; критерії якості рішень; фінансові ризики; менеджмент ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuznietsova N.V. Deyaki aspekty minimizatsiyi informatsiynykh ryzykiv u bankivskiy diyalnosti. Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. 2014. # 1. S. 7–19.

Zgurovskyy M.Z., Pankratova N.D. Systemnyy analyz. Problemy. Metodolohyya. Prylo-zhenyya. Kyiv: Nauk. dumka, 2011. 726 s.

Nykytyn Y., Tsulaya M. Systemnyy podkhod k protsessu upravlenyya ryskamy. URL: http://www.bainr.ru/article25.html

Ladanyuk A.P. Osnovy systemnoho analizu. navch. posib. — Vinnytsya: Nova knyha, 2004. 176 s.

Bidyuk P.I., Romanenko V.D., Tymoshchuk O.L. Analiz chasovykh ryadiv: navch. posib. — Kyiv: NTUU «KPI», 2013. 600 s.

Syddyky N. Skorynhovye karty dlya otsenky kredytnykh ryskov: per. s anhl. E. Ylycheva. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber, 2014. 268 s. ISBN 978-5-91657-899-7.

Vukolov V.V. Informatsiyni ryzyky v derzhavnomu upravlinni. URL: http://archive. nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2010_2/10vvvrdu.pdf

International Convergence of Capital Standards. A revised Framework. Basel Committee of Banking Supervision. Basel. Updated November 2005. URL: https://www.bis.org/publ/bcbsca.htm