DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2017.19.2.126531

Про досвід відтворення звукової інформації з раритетних носіїв і введення її до наукового обігу

I. V. Kosyak, L. I. Egupova

Анотація


Розглянуто сучасний стан проблеми збереження та відновлення звуко­вої культурної спадщини першої половини XX сторіччя. Здійснено відтворення та оцифровування звукової інформації, що зберігається на раритетних носіях. Проведено обробку та реконструкцію звукових сигналів записів фонограм.

Ключові слова


раритетний носій інформації; неруйнівне відтворення; звукова інформація фоноколекція; запис; відтворення інформації; фонографічний циліндр

Повний текст:

PDF

Посилання


Regirer E.I. Grammofonnaja plastinka. Goshimizdat, 1940. 756 s.

Novykova H., Skobets I. Do pytannya pro zberezhennya fonohrafichnykh voskovykh tsylindriv (u NBU im. V.I. Vernadskoho). Bibliotechnyy visnyk. 1996. # 6. S. 10–12.

Sam Brylawski, Maya Lerman, Robin Pike, Kathlin Smith. ARSC Guide to Audio Preservation. 2015. 240 pp.

Petrov V.V., Kryuchin A.A., Shanoylo S.M. [et al.]. Optomechanical Method of Sound Reproduction from Edison Cylinders. Proc. SPIE. (Int. Conf. «Optical Storage and Transmission of Information». Kiev (Ukraine). 1996, 14–16 May. Vol. 3055. Р. 218–224.

Shanoylo S.M., Kosyak I.V., Petrov V.V., Kryuchin A.A. Reading and Processing of Audio Information Reproduced from Edison Phonograph Cylinders by Method of laser Interferometry. Proc. SPIE. Laser Techniques and Systems in Art Conservation, Renzo Salimbeni; Ed. 2001/10. Vol. 4402. Р. 194–201.

Kosyak I.V. Systema tsyfrovoho neruynivnoho vidtvorennya informatsiyi z rarytetnykh nosiyiv. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2007. T. 9. # 3. S. 43–60.

Kosjak I.V. Primenenie sinus-kosinusnoj demoduljacii v obrabotke interferometricheskih signalov pri schityvanii zvukovoj informacii s fonograficheskih cilindrov. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2003. T. 5. # 4. S. 33–42.

Kosyak I.V. Vidnovlennya ta rekonstruktsiya zvukovoho syhnalu v fonohramakh rarytetnykh no-siyiv zapysu. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2005. T. 7. # 1. S. 122–129.

Kulturne nadbannya. URL: http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=1058

Historical Collection of Jewish Musical Folklore 1912–1947. URL: http://www.audio.ipri.kiev.ua

Kolektsiya fonovalykiv Filareta Kolessy. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Kolektsiya_fonovalykiv_Filareta_Kolessy