DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.4.103424

Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень

I. V. Gorbov, S. V. Kadenko, I. V. Balagura, D. Yu. Manko, O. V. Andriichuk

Анотація


Представлено мережу співавторства з комп’ютерних наук на основі реферативної бази даних « Україніка наукова». Визначено їїосновні показники центральності. Показано можливість виділення на їхній основі експертних груп і наукових шкіл. Запропоновано використання методів підтримки прийняття рішень для визначення кластерів у мережі співавторства та показано шляхи застосування методу «ординального факторного аналізу» для визначення вагомості різних показників центральності складних мереж.

Ключові слова


мережа співавторства; реферативна БД «Україніка наукова»; центральність; ординальний факторний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Russell J. Scientometrics / Jesse Russell, Ronald Cohn. — Berlin: Book on Demand, 2012. — 142 p.

Pen'kova O.V. Naukometricheskie i bibliometricheskie issledovanija v bibliotechnoj i bibliograficheskoj teorii i praktike: avtoref. dis. kand. ped. nauk: special. 05.25.03 / Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i isskustv. — Krasnodar, 2002. — 20 s.

Alireza A. Betweenness Centrality as a Driver of Preferential Attachment in the Evolution of Research Collaboration Networks / Abbasi Alireza, Hossain Liaquat, Loet Leydesdorff // Journal of Informetrics. — 2012. — Vol. 6, N 3. — P. 403–412.

Lande D.V. Naukometrychni doslidzhennya merezh spivavtorstva po bazi danykh «Ukrayinika naukova» / D.V. Lande, I.V. Balahura // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2012. — T. 14, No. 4. — C. 41–51.

Ding Y. Scientific Collaboration and Endorsement: Network Analysis of Coauthorship and Citation Networks / Ying Ding // Journal of Informetrics. — 2011. — Vol. 5, N 1. — P. 187–203.

Topics in Dynamic Research Communities: An Exploratory Study for the Field of Information Retrieval // Erjia Yan, Ying Ding, Stasa Milojevic, Cassidy R. Sugimoto // Journal of Informetrics. — 2012. — Vol. 6, N 1. — P. 140–153.

Newman M.E.J. The Structure of Scientific Collaboration Networks / M.E.J. Newman // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. — 2001. — Vol. 98. —Р. 404–409.

Lande D.V. Internetika: Navigacija v slozhnyh setjah: modeli i algoritmy / D.V. Lande, A.A. Snarskij, I.V. Bezsudnov. — M.: Librokom (Editorial URSS), 2009. — 264 s.

Lande D.V. Seti soavtorstva po baze dannyh «Ukrainika nauchnaja» / D.V. Lande, I.V. Balagura // Prykladna linhvistyka ta linhvistychni tekhnolohiyi: Megaling-2012: zb. nauk. pr. / NAN Ukrayiny, Ukr. movno-inform. fond; redkol.:V.A. Shyrokov [ta in.]. — K.: UMIF, 2013. — S. 155–163.

Chebotarev P. Ju. Naukometrija: kak s ejo pomoshh'ju lechit', a ne kalechit'? /Chebotarev P.Ju. // Upravlenie bol'shimi sistemami. — 2013. — T. 44. — S.14–31.

Kozubtsov I.M. Obhruntuvannya vyboru pryntsypu pobudovy dynamichnoyi naukovoyi kartyny svitu znan' / I.M. Kozubtsov // Naukovo-teoretychnyy i hromads'ko-politychnyy al'manakh «Hrani». — 2013. — T. 99, No. 7. — S. 45–48.

Balahura I.V. Doslidzhennya parametriv vazhlyvosti vuzliv v merezhakh spivavtoriv / I.V. Balahura, D.V. Lande, I.V. Horbov // Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. — 2013. — T. 15, No. 1 — S. 45–52.

Opsahl T. Node Centrality in Weighted Networks: Generalizing Degree and Shortest Paths / Tore Opsahl, Filip Agneessens, John Skvoretz // Social Networks. — 2010. — Vol. 32, N 3. — P. 245–251.

Balagura I.V. Harakteristiki seti soavtorov medicinskih nauk / I.V. Balagura, D.V. Lande, I.V. Gorbov // Klin. informat. i telemed. — 2013. — T. 9, No. 10. — S. 141–144.

Lande D.V. Doslidzhennya merezh spivavtorstva u pravoviy nautsi po bazi danykh «Ukrayinika naukova» / D.V. Lande, I.V. Balahura // Pravova informatyka. — 2012. — T. 36, No. 4. — S. 50–57.

Liao Ch. Hs. Quantifying the Degree of Research Collaboration: A Comparative Study of Collaborative Measures / Chien Hsiang Liao, Hsiuju Rebecca Yen // Journal of Informetrics. — 2012. — Vol. 6, N 1. — P. 27–33.

Bonacich P. Some Unique Properties of Eigenvector Centrality / P. Bonacich // Social Net-works. — 2007. — Vol. 29, N 4. — P. 555–564.

Referatyvna baza danykh «Ukrayinika naukova» [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/db/ref.html

UkrMark. Natsional'nyy format predstavlennya bibliohrafichnykh danykh (proekt) [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/library/ukrmark.html. — Nazva z ekranu.

An Open-Source Software for Visualizing and Analyzing Large Network Graphs «Gephi» [Elektronnyy resurs]. —Rezhym dostupu: gephi.org. — Nazva z ekranu.

Kadenko S.V. Opredelenie otnositel'nyh vesov kriteriev ocenki al'ternativ na osnove chetkih i nechetkih ranzhirovanij / S.V. Kadenko // Problemy upravlenija i informatiki. — 2013. — No. 1. — C. 41–49.

Kadenko S.V. Pro odyn pidkhid do pryynyattya kadrovykh rishen' / S.V. Kadenko, V.V. Tsyganok // Reyestratsiya zberihannya i obrob. danykh. — 2009. — T. 11, No. 3. — C. 66–74.

Scopus [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: http://www.scopus.com. — Nazva z ekranu.

Balahura I.V. Doslidzhennya referatyvnoyi bazy danykh «Ukrayinika naukova» shchodo vyyavlennya zv"yazku mizh tsytuvannyam avtoriv ta yikhn'oyu naukovoyu spivpratseyu / I.V. Balahura // Reyestratsiya, zberihannya i obrobka danykh: zb. nauk. prats' za materialamy Shchorichnoyi pidsumkovoyi konferentsiyi 27–28 lyutoho 2013. — K.: IPRI NAN Ukrayiny, 2013 — S. 210–214.

Tocenko V.G. Metody i sistemy podderzhki prinjatija reshenij. Algoritmicheskij aspekt [Tekst] / V.G. Tocenko; IPRI NANU. — K.: Nauk. dumka, 2002. — 382 s.

Keeney R.L. Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs / R.L. Kee-ney, H. Raiffa. — New York: Cambridge University Press,1993. — 540 p.