DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2017.19.2.126532

Особливості забезпечення кібербезпеки

M. M. Prysiazhniuk, E. I. Cyfra

Анотація


Проведено аналіз історичних передумов виникнення поняття «кіберпростір», розкрито особливості кіберзагроз, здійснено порівняльний аналіз стратегій кібербезпеки провідних країн світу, наведено комплекс проблем вітчизняної кібербезпекової сфери, обґрунтовано необхідність створення загальнодержавної системи забезпечення кібербезпеки та показано першочергові пріоритети та завдання щодо протидії загрозам у кіберпросторі України.

Ключові слова


кіберпростір; кіберзагрози; кібербезпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Kamchatnyy M.V. Normatyvno-pravove zakriplennya pytan kiberbezpeky u mizhnarodnomu pravi. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9826/1/Kamchatnuy.pdf

Hibson Vilyam. Neyromant (1984). URL: https://uk.wikipedia.org/

Manzhay O.V. Vykorystannya kiberprostoru v operatyvno-rozshukoviy diyalnosti. Pravo i Bezpeka. 2009. # 4. S. 215–219.

ISO/IEC 27032. Information technology — Security techniques — Guidelines for cybersecu-rity. 2012. 50 p.

Hnatyuk S. Kiberteroryzm: istoriya rozvytku, suchasni tendentsiyi ta kontrzakhody. Bezpeka informatsiyi. 2013. T. 19. # 2. S. 118–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2013_19_2_8.

Buryachok V.L., Tolubko B., Khoroshko V.O., Tolyupa S.V. Informatsiyna ta kiberbezpeka: sotsiotekhnichnyy aspekt: pidruchnyk; za zah. red. d-ra tekhn. nauk, profesora B. Tolubka. Kyyiv: DUT, 2015. 288 s.

Schellong A.Breaking down the threat of cyber terrorism. URL: http://blogs.csc.com/ 2016/02/04/breaking-down-the-threat-of-cyber-terrorism

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 15 bereznya 2016 roku # 96/2016 «Pro zatverdzhennya Stratehiyi kiberbezpeky Ukrayiny». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96/2016/conv#n11

Jurasov S. Poligon Ukraina Cifrovaja vojna na poroge. URL http://www.liga.net/ projects/cyberattacs/

Information systems defence and security: France’s strategy. French Network and Information Security Agency. 2011. С. 23. URL: //www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/livre-blanc-sur-la-defense-et-la-securite-nationale_2013.pdf.

Cyber Security Strategy for Germany. Berlin: Federal Ministry of the Interior. 2011. 15 c. URL: //www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Strategische-Themen/css_engl_download.pdf?_blob =publicationFile

Canada’s Cyber Security Strategy: For a stronger and more prosperous Canada. – Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010. 14 c. URL: //www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cbr-scrt-strtgy/cbr-scrt-strtgy-eng.pdf/.

National Cyber Security Strategy and 2013-2014 Action Plan. – Republic of Turkey. Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications, 2013. С. 47. URL: //www.ccdcoe.org/strategies/ TUR_CyberSecurity.pdf

Nacionalnaja strategija kiberbezopasnosti (NCSS). Ot ponimanija k vozmozhnosti. Holland, Den Haag: National Coordinator for Security and Counterterrorism, 2013. URL: //www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/NCSS2 Engelseversie

Cyber security strategy. Commonwealth of Australia: Australian Government, 2009. URL: //www.ag.gov.au/RightsAndProtections/CyberSecurity/Documents/20website.pdf

National Cyber Security Strategies. Practical Guide on Development and Execution. ENISA, 2012. URL: //www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/ national-cyber-security- strategies-an-implementation-guide

Panchenko V.M. Perspektyvy pidhotovky fakhivtsiv dlya sfery informatsiynoyi bezpeky u natsionalniy akademiyi SB Ukrayiny. Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Infor-matsiynyy vymir hibrydnoyi viyny: dosvid Ukrayiny». NUO im. Ivana Chernyakhovskoho. 2017. C. 60–62.

Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 13 lyutoho 2017 roku # 32/2017 «Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 29 hrudnya 2016 roku «Pro zahrozy kiberbezpetsi derzhavy ta nevidkladni zakhody z yikh neytralizatsiyi». URL: http://www.rnbo.gov.ua/documents/437.html

Korrespondent.net. 5 sichnya 2016. Khakery atakuvaly nyzku ukrayinskykh oblenerho: URL: http://ua.korrespondent.net/ ukraine/3611402-khakery-atakuvaly-nyzku-ukrainskykh-oblenerho-zmi.

Tkachuk N.A. Kiberbezpeka u konteksti aktualnykh zmin do stratehichnykh dokumentiv u sferi natsionalnoyi bezpeky i oborony. Visnyk Prokuratury. 2016. # 3. S. 56–64.